16-Bit Iron Man 3 - Movie Homage HD Video Game

image 16-Bit Iron Man 3 - Movie Homage HD Video Game

เป็นการจับเอาเนื้อหาของหนังเต็มๆมาย่อให้เหลือประมาณ 3 นาทีกว่าๆได้อย่างน่าสนใจมากครับ ต้องขอชมคนทำนี่มีความคิดสร้างสรรค์ดีจริงๆ

Comments